Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Veri Sorumlusunun Kimliği

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (bu metinde ‘’EFT Ekspertiz’’ olarak belirtilecektir) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı-soyadı , Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Durumu, Askerlik Durumu, Ehliyet Bilgisi

Personel İş Başvuru Formu ve İnternet Sitesi üzerinden alınmaktadır.

İletişim

Telefon Numarası (ev/cep), İkametgah Adresi

Personel İş Başvuru Formu ve İnternet Sitesi üzerinden alınmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık problemi bilgisi ve varsa açıklaması, Mahkumiyet Bilgisi ve Açıklaması

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu(ilkokul, lise, üniversite, y. Lisans, doktora vs), Mezuniyet Durumu

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

İş Deneyimi Verisi

Çalıştığı firma/kurum adı, görevi, giriş/çıkış tarihi, ayrılma sebebi

Personel İş Başvuru Formu ve İnternet Sitesi Üzerinden Alınmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Üst Beden Ölçüsü

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Özel istihdam büroları ile kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
EFT Ekspertiz ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde EFT Ekspertiz ’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya EFT Ekspertiz çalışanlarının e-postaları ve insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla topluyoruz.

EFT Ekspertiz'in güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz EFT Ekspertiz ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

● Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi

● Özgeçmişinizde veya iş başvuru formunda yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi

● Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi

● Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

● Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilir.

● Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

EFT Ekspertiz, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri referans gösterilen kişilere genel olarak çalışan aday profilinin şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla aktarmaktadır. Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir.

EFT Ekspertiz girişi ve şirket içindeki kameralardaki görüntü kayıtlarınız, Veri Sorumlusu sıfatıyla EFT Ekspertiz tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğtaması halinde zararın giderilmesini talep etme,                                                        

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılıtalebinizi “ İçerenköy Mahallesi Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi Vip Center No:10 İç Kapı No:13 Ataşehir – İstanbul ’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak iletisim@arabam.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EFT Ekspertiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Copyright © 2021 EFT EKSPERTİZ