Çalışan Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Veri Sorumlusunun Kimliği

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (bu metinde ‘’EFT Ekspertiz’’ olarak belirtilecektir)olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

Sizin (Veri Sahibi) tarafındann verilmektedir.

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi ve  e-posta adresi

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

 

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, ve imzalı katılım formu

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Aile ve Yakını Verisi

Eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi,yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

İşlem Güvenliği

Çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, konum bilgisi

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

EFT Ekspertiz olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve EFT Ekspertiz'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında iş başvuru formu veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

EFT Ekspertiz'in güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

EFT Ekspertiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

● Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

● Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

● Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

● Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

● Personel özlük dosyasının oluşturulması

● SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

● Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

● Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü

● İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

● İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

● İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

● Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

● Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

EFT Ekspertiz içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

● İşyeri güvenliğinin sağlanması

● Çalışanın EFT Ekspertiz’in giriş çıkışının temin edilmesi

EFT Ekspertiz’in idaresi, işin yürütülmesi, EFT Ekspertiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

● Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

● Çalışanlarla iletişimin sağlanması

● Kartvizit basımının sağlanması

● Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

● Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için EFT Ekspertiz aracı kullanımının takip edilmesi

● Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

● Mail Programlarına çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması

● Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

● Çalışanların günlük çalışma performanslarının takibi

● Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

● Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

● Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Güvenliğiniz ve EFT Ekspertiz’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

● Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

● Teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.

● Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

● EFT Ekspertiz denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

● Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışındaki 3.kişilerle paylaşılması

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı ve yurtiçi seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.                                                                    

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılıtalebinizi “İçerenköy Mahallesi Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi Vip Center No:10 İç Kapı No:13 Ataşehir – İstanbul’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak iletisim@arabam.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EFT Ekspertiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Copyright © 2021 EFT EKSPERTİZ