Müşteri Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Veri Sorumlusunun Kimliği

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (bu metinde ‘’EFT Ekspertiz’’ olarak belirtilecektir)olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Müşterinin Adı-soyadı , TC Kimlik Numarası

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

İletişim

Müşterinin Telefon Numarası , E-Mail , Adres

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ses Kayıtları

Çağrı Merkezi tarafından alınmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer Bilgiler

Araç Plakası

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla EFT Ekspertiztarafından kamera kayıt sistemi ve Çağrı Merkezi Kayıt Sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

EFT Ekspertiz işbu Aydınlatma Metninin  İşlenen Kişisel Verileriniz maddesinde detaylı açıklamasında bulunulan Veri kategorisine göre verilerin işlenmesini sağlanmaktadır. Bu işleme işlemleri aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir.

Ticari faaliyetlerimiz gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarından başta, Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi faaliyetimizi ilgilendiren kanunların gerekliliklerini yerine getirmek için işlenmektedir.

 Öte yandan;

● Ticari amaca uygun olarak iş gereksinimlerini yerine getirmek,

● Müşterilerin,kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli yetkilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

● Muhasebe ve Finans iş ve işlemlerinin yürütülmesi

● Hukuksal iş ve işlemlerin yürütülmesi

● İş faaliyetleri kapsamda kurumdaki iş süreçlerinin işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

● Kurumsal olarak iletişim ve yönetsel faaliyetlerinin sağlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

● Müşteri ilişkilerinin yönetim sürecinin planlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

● Müşterilerden gelen talep veya şikayetlerin yönetiminin yapılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla

● Hukuki süreçlerin yürütülmesi

● Hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi için

● Hizmet tanıtımlarının sosyal medya platformlarında reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için

● Hizmet ödemelerinin uluslararası boyutta, dünyadaki ödeme sistemlerine uygun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uygun bir şekilde alınabilmesi için

● Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı taleplerin yerine getirilebilmesi için

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

EFT Ekspertiz olarak siz değerli müşterilerimizden herhangi bir özel nitelikli kişisel veri talebinde bulunmamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğtaması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılıtalebinizi “Turgut Özal Mahallesi 99. Sokak N5 Suite Rezidans No:2B  Esenyurt – İstanbul’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak kvkk@eftoto.comelektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EFT Ekspertiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Çalışan Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Veri Sorumlusunun Kimliği

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (bu metinde ‘’EFT Ekspertiz’’ olarak belirtilecektir)olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

Sizin (Veri Sahibi) tarafındann verilmektedir.

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi ve  e-posta adresi

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

 

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, ve imzalı katılım formu

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Aile ve Yakını Verisi

Eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi,yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

İşlem Güvenliği

Çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, konum bilgisi

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntü ve ses kayıtları

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

EFT Ekspertiz olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve EFT Ekspertiz'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında iş başvuru formu veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

EFT Ekspertiz'in güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

EFT Ekspertiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

● Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

● Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

● Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

● Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

● Personel özlük dosyasının oluşturulması

● SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

● Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

● Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü

● İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

● İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

● İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

● Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

● Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

EFT Ekspertiz içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

● İşyeri güvenliğinin sağlanması

● Çalışanın EFT Ekspertiz’in giriş çıkışının temin edilmesi

EFT Ekspertiz’in idaresi, işin yürütülmesi, EFT Ekspertiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

● Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

● Çalışanlarla iletişimin sağlanması

● Kartvizit basımının sağlanması

● Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

● Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için EFT Ekspertiz aracı kullanımının takip edilmesi

● Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

● Mail Programlarına çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması

● Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

● Çalışanların günlük çalışma performanslarının takibi

● Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

● Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

● Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Güvenliğiniz ve EFT Ekspertiz’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

● Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

● Teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.

● Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

● EFT Ekspertiz denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

● Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışındaki 3.kişilerle paylaşılması

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı ve yurtiçi seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.                                                                    

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılıtalebinizi “Turgut Özal Mahallesi 99. Sokak N5 Suite Rezidans No:2B  Esenyurt – İstanbul’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak kvkk@eftoto.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EFT Ekspertiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Franchise Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Veri Sorumlusunun Kimliği

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (bu metinde ‘’EFT Ekspertiz’’ olarak belirtilecektir)olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı-soyadı , TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir veya internet sitesi üzerinden alınmaktadır.

İletişim

Telefon Numarası , Adres , E-mail

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir veya internet sitesi üzerinden alınmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ses Kayıtları

Çağrı Merkezi tarafından alınmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Mesleki Deneyim

Meslek Bilgisi

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir veya internet sitesi üzerinden alınmaktadır.

 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla EFT Ekspertiztarafından kamera kayıt sistemi ve Çağrı Merkezi Kayıt Sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

EFT Ekspertiz işbu Aydınlatma Metninin  İşlenen Kişisel Verileriniz maddesinde detaylı açıklamasında bulunulan Veri kategorisine göre verilerin işlenmesini sağlanmaktadır. Bu işleme işlemleri aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir.

Ticari faaliyetlerimiz gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarından başta, Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi faaliyetimizi ilgilendiren kanunların gerekliliklerini yerine getirmek için işlenmektedir.

 Öte yandan;

● Uygulama üzerinden Franchislar arasındaki etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,

● Franchiselarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak,

● Franchise sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

● Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

● SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

● Franchiselardan gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

● Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızı geliştirmek ve yönetim sürecini oluşturmak,

● Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

● Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

EFT Ekspertiz olarak siz değerli müşterilerimizden herhangi bir özel nitelikli kişisel veri talebinde bulunmamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğtaması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılıtalebinizi “Turgut Özal Mahallesi 99. Sokak N5 Suite Rezidans No:2B  Esenyurt – İstanbul’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak kvkk@eftoto.comelektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EFT Ekspertiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Veri Sorumlusunun Kimliği

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (bu metinde ‘’EFT Ekspertiz’’ olarak belirtilecektir) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı-soyadı , Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Durumu, Askerlik Durumu, Ehliyet Bilgisi

Personel İş Başvuru Formu ve İnternet Sitesi üzerinden alınmaktadır.

İletişim

Telefon Numarası (ev/cep), İkametgah Adresi

Personel İş Başvuru Formu ve İnternet Sitesi üzerinden alınmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık problemi bilgisi ve varsa açıklaması, Mahkumiyet Bilgisi ve Açıklaması

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu(ilkokul, lise, üniversite, y. Lisans, doktora vs), Mezuniyet Durumu

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

İş Deneyimi Verisi

Çalıştığı firma/kurum adı, görevi, giriş/çıkış tarihi, ayrılma sebebi

Personel İş Başvuru Formu ve İnternet Sitesi Üzerinden Alınmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Üst Beden Ölçüsü

Personel İş Başvuru Formu ile alınmaktadır.

 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Özel istihdam büroları ile kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
EFT OTO ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde EFT OTO ’nun meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya EFT OTO çalışanlarının e-postaları ve insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla topluyoruz.

EFT OTO ’nun güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz EFT OTO ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

● Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi

● Özgeçmişinizde veya iş başvuru formunda yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi

● Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi

● Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

● Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilir.

● Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

EFT OTO, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri referans gösterilen kişilere genel olarak çalışan aday profilinin şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla aktarmaktadır. Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir.

EFT OTO girişi ve şirket içindeki kameralardaki görüntü kayıtlarınız, Veri Sorumlusu sıfatıyla EFT OTO tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğtaması halinde zararın giderilmesini talep etme,                                                        

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılıtalebinizi “Turgut Özal Mahallesi 99. Sokak N5 Suite Rezidans No:2B  Esenyurt – İstanbul ’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak kvkk@eftoto.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EFT OTO tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel Veri Başvuru Formu

 

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine çok büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, iş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini büyük bir hassasiyetle yürütmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince, kişisel verileriniz gerek iş ilişkisinin gereği gerekse kanuni yükümlülükler nedeniyle, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmekte ve ilgili mevzuat tarafından emredilen sınırlar içerisinde işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kapsamında Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme yönünde haklarınız bulunmaktadır.

BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri (“Başvuru Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkına sahiptir.

Başvuru sahiplerince bu çerçevede şirketimize yapılacak başvurular, işbu başvuru formu doldurulduktan sonra Şirketimiz İnsan Kaynakları birimine bizzat teslim edilerek veya kvkk@eftoto.com e-posta adresine gönderilerek yapılabilecektir.

Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Veri Başvuru Formu
Copyright © 2021 EFT OTO EKSPERTİZ